Optimale diergezondheid en dierenwelzijn in een gezonde kringloop zonder residuen.

Platform Natuurlijke Veehouderij

Het huidige LNV beleid vraagt om circulaire landbouw waarin voedsel wordt geproduceerd zonder eventuele negatieve effecten op natuur, milieu en klimaat. Doel is minder schadelijke emissies naar bodem, lucht en water en vergroting van de biodiversiteit.

De veehouderij speelt hierin een belangrijke rol: voedsel produceren in samenhang met de natuur en tegelijkertijd zorg gedragen wordt voor landschap, klimaat en biodiversiteit. Echter, draagt de veehouderij ook bij aan emissies naar het milieu van onder meer stikstof en fosfaat. Daarnaast zijn residuen van diergeneesmiddelen, biociden en pesticiden in het milieu te vinden. Om deze emissies te beperken werken wij met het platform aan natuurlijke veehouderij; gezonde dieren en minimale inzet van diergeneesmiddelen en pesticiden.

Er is de afgelopen jaren, met veel succes, aandacht besteed aan het terugdringen van antibioticagebruik in de veehouderij. Daaruit blijkt dat het belangrijk is om diergezondheid te blijven verbeteren door goed management, gerichte fokkerij en het inzetten van duurzame natuurlijke middelen. Veranderingen als bijvoorbeeld klimaatverandering en grondwaterstijging zetten veehouders voor de grote opgave om natuurvriendelijke manieren van produceren te combineren met optimale diergezondheid.

Platform Natuurlijke Veehouderij heeft de laatste jaren hard aan de weg getimmerd om samen met veehouders en dierenartsen een vorm te vinden om anders om te gaan met diergeneesmiddelen en het verstevigen van een natuurlijke bedrijfsvoering. Om dit de komende jaren een sterke impuls te geven versterken wij onze samenwerking met veehouders, dierenartsen en onderzoekers. Zo verwachten wij de bewustwording verder te vergroten en wettelijke borging met onderbouwing van middelen en maatregelen te realiseren.